Mình đã đọc và đã hỏi phòng ngày 22.7 tại khách sạn Phương Huy 1 Đà Lạt. Mình đi xe Phương Trang chuyến 23:00, vì có con nhỏ nên khách sạn có thể hỗ trợ dia đình mình được không? Cảm ơn